WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Węgierska Republika Ludowa cz. 2

Około 62% ludności skupia się w miastach, 38% mieszka na wsi. W roku 1900 sytuacja była odwrotna. Proces przenoszenia się ludności wiejskiej do miast nie miał gwałtownego charakteru i w okresie poprzedzającymi wojnę światową wynikał nie tyle z rozwoju przemysłu, co z przerostu administracji. Charakterystyczne dla Węgier są dysproporcje urbanistyczne. Budapeszt (ponad 1,9 mln mieszkańców) skupia ok. 19% ludności i jest jak na węgierskie stosunki kolosem. Z pozostałych większych miast tylko 3 przekraczają 100 tys. mieszkańców - Debreczyn, Miszkolc i Pecz.

W okresie przedwojennym Węgry były krajem rolniczym, jednostronnie rozwinięty przemysł produkował przede wszystkim artykuły konsumpcyjne. Rolnictwo było zacofane. Ziemia pozostawała na ogół we władaniu rodów obszarniczych, uprawa roli i hodowla były przeważnie ekstensywne. Niskie ceny płodów rolnych i bezrobocie na wsi zmuszały bezrolnych i małorolnych chłopów do szukania pracy w miastach lub na emigracji.

Niedorozwój przemysłu zaznaczał się już w czasach habsburskich. Węgry nie mogły konkurować wówczas ze starszymi i silniejszymi ośrodkami przemysłu austriackiego i czeskiego. W latach międzywojennych zagraniczne koncerny (zachodnio-europejskie) traktowały Węgry jako bazę surowcową. Górnictwo pracowało na eksport, np. cenne boksyty węgierskie przerabiano za granicą, Węgry zaś importowały aluminium.


Sytuacja gospodarcza bezpośrednio po wojnie była wręcz katastrofalna. Niemcy zdemontowali i wywieźli urządzenia fabryczne, tabor kolejowy, zatopili statki i barki rzeczne, wysadzili w powietrze mosty, uprowadzili ogromne stada bydła. Część pól nie była obsiana, handel wewnętrzny zdezorganizowany, gospodarka pieniężna znajdowała się w opłakanym stanie. Z dnia na dzień powiększała się dewaluacja.

Pierwszym krokiem na drodze przemian gospodarczych była reforma rolna. W jej wyniku 3,2 mln ha ziemi obszarniczej otrzymało 642 tys. rodzin chłopów bezrolnych i małorolnych. Następnym osiągnięciem było uzdrowienie gospodarki pieniężnej. Na miejsce zdewaluowanego pengo wprowadzono nową monetę, forint, zabezpieczając trwałość pieniądza. W roku 1946 upaństwowiono kopalnie węgla, ropy naftowej, elektrownie i przemysł hutniczy. Rok później - kopalnie boksytu i przemysł aluminiowy. W roku 1948 nacjonalizacji uległy wszystkie zakłady pracy zatrudniające ponad 100 pracowników, banki oraz przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, wreszcie w grudniu roku 1949 - zakłady pracy zatrudniające ponad 10 pracowników.

Czytaj dalej:
Węgierska Republika Ludowa cz. 1
Węgierska Republika Ludowa cz. 3
Węgierska Republika Ludowa cz. 4
Węgierska Republika Ludowa cz. 5
Węgierska Republika Ludowa cz. 6
Węgierska Republika Ludowa cz. 7