WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Węgierska Republika Ludowa cz. 3

Pierwszy trzyletni plan gospodarczy (1947-1949) zakładał przede wszystkim odbudowę zniszczeń wojennych, przy równoczesnej organizacji handlu państwowego i sieci spółdzielczych placówek handlu detalicznego. W końcowej fazie realizacji planu trzyletniego poziom produkcji rolniczej osiągnął wskaźniki z roku 1938, zaś przemysłowej o 28% wyższe. Oprócz odbudowy dawnych zakładów zdołano już uruchomić nowe. W roku 1948 rozpoczęto kolektywizację rolnictwa.

Następny, pięcioletni plan gospodarczy (1950-54) upłynął pod znakiem intensywnej industrializacji. Ogólna wartość produkcji przemysłowej w roku 1958 była już przeszło 3,5 razy większa niż w roku 1938, przy czym w niektórych dziedzinach, np. w przemyśle ciężkim, zwłaszcza w hutnictwie żelaza i aluminium, wskaźniki wzrostu były jeszcze wyższe. Węgry przekształciły się w państwo przemysłowo-rolnicze.


Szybki pochód uprzemysłowienia odbił się jednak przejściowo w sposób niekorzystny na rolnictwie. Wskutek zaniedbania postępu technicznego w tej dziedzinie oraz pewnych błędów administracyjnych poziom produkcji rolnej w latach 1951-54 nie tylko nie wzrastał w należytym tempie, ale nawet - w pewnych dziedzinach spadał. Dopiero w roku 1958, w nowym planie gospodarczym, udało się uzyskać znaczną poprawę sytuacji w rolnictwie, jego dochodowość wzrosła od 15 do 17 procent.

Straty w gospodarce narodowej wynikłe wskutek walk z kontrrewolucją w roku 1956, oszacowano na 22 mld forintów. Wkrótce jednak nie tylko nadrobiono te straty, ale i uzyskano dalszy postęp. Trzyletni plan gospodarczy (1958-60) oparty został na założeniach rachunku ekonomicznego, wzrostu wydajności pracy, samorządu robotniczego i elastyczności. Rezultatem był nie tylko wzrost wskaźników produkcyjnych, ale i widoczne podniesienie, stopy życiowej ludności miejskiej i wiejskiej.

Kolejny plan gospodarczy (1961-65) zakładał, wzrost produkcji przemysłowej o 22%, rolniczej o 12%. Ale już w roku 1964 w wielu dziedzinach osiągnięto wyniki planowane na koniec roku 1965 w ostatecznym rezultacie plan został zrealizowany ze znaczną nadwyżką. Ciekawa jest tendencja do szybkiego rozwijania specjalistycznych gałęzi przemysłu chemicznego (31%), farmaceutycznego (40-45%), środków łączności (70%), maszynowego (35%). Pozwala to na eksport najbardziej dochodowych artykułów i zwiększenie importu potrzebnych surowców i towarów. Przemysł skupia się przede wszystkim w stolicy i w północnej części kraju. Ważnymi ośrodkami są Miszkolc, Gyor, Dunaujvaros i okręgi górnicze północnego Dunantulu. W orbicie stolicy znajduje się wiele miast i miasteczek przemysłowych, kooperujących ze sobą i tworzących ściśle powiązany superregion.

Czytaj dalej:
Węgierska Republika Ludowa cz. 1
Węgierska Republika Ludowa cz. 2
Węgierska Republika Ludowa cz. 4
Węgierska Republika Ludowa cz. 5
Węgierska Republika Ludowa cz. 6
Węgierska Republika Ludowa cz. 7