WycieczkaNaWegry.pl

Poznaj najpiękniejszy kraj nad Dunajem!
Węgry

Węgierska Republika Ludowa cz. 6

Współczesna hodowla ma charakter intensywny, lecz wbrew tradycji i powszechnemu mniemaniu pogłowie bydła na Węgrzech jest (w stosunku do powierzchni) najniższe w Europie Środkowej i jedno z najniższych w Europie. Dawne tereny hodowlane, stepowe obszary "puszt" Hortobagy, Bugac i innych, zostały zamienione niemal bez reszty na żyzne uprawy rolnicze. Bydła jest (1964 r.), zaledwie 1,9 mln sztuk, natomiast świń ok. 5,5 mln, owiec — ponad 3 mln. Pod względem pogłowia świń i owiec Węgry zajmują jedno z wyższych miejsc wśród krajów Europy. Opasowa hodowla świń jest w dużym stopniu uprzemysłowiona dzięki nowoczesnej gospodarce paszowej, wśród owiec przeważają najlepsze gatunki wełniste. Duże znaczenie ma hodowla drobiu, którego pogłowie wynosi ok. 30 mln sztuk. Stopień mechanizacji rolnictwa jest stosunkowo wysoki i wyraża się liczbą (1964 r.) ok. 100 ha ziemi ornej na 1 traktor. Około 21,8% ziemi uprawnej należy do gospodarstw państwowych, 76% do spółdzielni produkcyjnych różnych typów, zaś reszta - to drobne gospodarstwa indywidualne (140 tys.), przeważnie ogrodnicze.


Handel zagraniczny ma dla Węgier bardzo duże znaczenie i rozwija się szybko. Bilans tego handlu jest na ogół ujemny, to znaczy wartość bezwzględna importu jest większa niż eksportu. Struktura eksportu jest natomiast korzystna, Węgry importują głównie paliwa i surowce, zaś eksportują przeważnie gotowe wyroby przemysłowe. Udział samych tylko maszyn i wyrobów mechaniki precyzyjnej wzrósł w eksporcie do 40%, zaś artykułów rolnych obniżył się do 16%.

Czytaj dalej:
Węgierska Republika Ludowa cz. 1
Węgierska Republika Ludowa cz. 2
Węgierska Republika Ludowa cz. 3
Węgierska Republika Ludowa cz. 4
Węgierska Republika Ludowa cz. 5
Węgierska Republika Ludowa cz. 7